Skat – Årsopgørelse 2018 – Komplet guide til din skatteopgørelse

Skat – Årsopgørelse 2018 – Komplet guide til din skatteopgørelse

Skatteopgørelse 2018

I Danmark er du selv ansvarlig for at din skatteopgørelse 2018 er korrekt, men kan for mange være svært at udregne deres skat årsopgørelse 2018. Gælder det også for dig kan du med fordel læse videre her, hvor vi gennemgår de forskellige elementer i din skat årsopgørelse 2018, alt fra topskat over fradrag til penge tilbage i skat.

Her kigger vi på en standard årsopgørelse og derfor ikke på en udvidet årsopgørelse.

Læs med her og undgå at få et skattesmæk.Billede af en skat årsopgørelse 2018

Skat årsopgørelse 2018

I Danmark vil skatteopgørelsen for langt de fleste mennesker blive automatisk udregnet af SKAT. Oplysninger fra arbejdsgiver og pengeinstitutter er fortrykt, hvorefter du bliver opkrævet en restskat eller får udbetalt overskydende skat. Her kan du se din årsopgørelse fra SKAT, og hvis du er uenig eller har tilføjelser, har du pligt til selv at gå ind på SKATs hjemmeside og rette i opgørelsen.

Hvad er en årsopgørelse?

Selvangivelse er som navnet antyder en forpligtelse, til selv at angive dine skattepligtige indtægter og fradrag. Sammen med de oplysninger SKAT automatisk modtager fra din arbejdsgiver, banker osv danner de henholdsvis en forskudsopgørelsen og en årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen bliver lavet året inden, og baseret på selvangivelsen udregnes så forventede skattepligtig indkomst og skatteprocent. Det sker som regel i november året forinden, og det er på basis af din forskudsopgørelse at du betaler indkomstskat i løbet af året.

Årsopgørelse hvornår?

Den endelige skat årsopgørelse 2018 bliver foretaget omkring 2019 omkring april måned. Eventuel restskat eller overskydende skat bliver beregnet og skal herefter afregnes.

Før vi dykker nærmere ned i opgørelsen er det nødvendigt med en beskrivelse af forskellige centrale begreber.

Begreber til en skatteopgørelse 2018

AM-bidrag
(Arbejdsmarkedsbidrag) 8% brutto beskatning af arbejdsindkomst
Bundskat 2017
11,15% beskatning af den personlige indkomst der overstiger personfradraget på 46.000 kr i 2018. Der betales også bundskat af positiv kapitalindkomst
Topskat 2017
15% beskatning af personlig indkomst overstigende 498.900. Der betales også topskat af positiv kapitalindkomst
Sundhedsbidrag
1% beskatning af skattepligtig indkomst i 2018. Forsvinder helt i 2019. Bundskatten stiger så tilsvarende, hvilket betyder at fradraget for dine renteudgifter bliver mindre
Kommuneskat
Procentuel beskatning af skattepligtig indkomst. Afhænger af bopælskommunen
Fradrag
Beløb der kan fratrækkes indkomsten og dermed er skattefrie
Skrå skatteloft
Loft over hvor høj den marginale beskatningsprocent til stat og kommune kan blive, 52,02% for 2018. Kirkeskat og AM-bidrag medregnes ikke.
Personlig indkomst
Lønindkomst med fradrag for visse egne pensionsindbetalinger, personalegoder, pensionsudbetalinger, overførselsindkomst ect og fratrukket AM-bidrag
Kapitalindkomst
Renteindtægter fratrukket renteudgifter
Ligningsmæssige fradrag
Beskæftigelses-, fagforenings-befordringsfradrag etc der kan fratrækkes kommuneskat og sundhedsbidrag
Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst plus kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag

Personlig indkomst

Personlig indkomst er din lønindkomst med fradrag for dine egne rate pensionsindbetalinger og ATP, tillagt personalegoder som fri bil, mobilabonnement og bredbånd, indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed, udbetalinger fra pensionsordninger, overførselsindkomster som dagpenge, kontanthjælp, efterløn og SU.

Lønindkomst bliver til at starte med beskattet med 8% som arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) for folk på arbejdsmarkedet. Dernæst skal lægges personalegoder som sundhedsforsikring og deslignende. Den pensionsopsparing din arbejdsgiver og du selv indbetaler er først skattepligtig ved udbetaling hvis det er en ratepension. Der er dog loft over hvor meget du kan betale til en ratepension med fradragsret, og for 2018 er loftet 54.700 kroner.

Bruttotrækordningen

Bruttotrækordninger kan være ganske fordelagtige, og foregår ved at din arbejdsgiver og du aftaler en lavere bruttoløn, mod at arbejdsgiveren til gengæld betaler for visse ydelser som du også kan have glæde af i privatlivet. Hermed sparer du din skatteprocent, som for den sidst tjente penge kan være helt op til 56% for AM-bidrag og indkomstskat.

Lønindkomst

Lønindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag og tillagt de nævnte personalegoder er personlig indkomst på årsopgørelsen. Nedenfor er vist en tabel med en fiktiv årlig lønindkomst på 300.000 kroner og et eget rate pensionsbidrag på 5%, og en tabel med en fiktiv årlig indkomst på 600.000 kroner (er medtaget for at kunne inkludere en beregning af topskat) og et eget rate pensionsbidrag på 5%:

Personlig indkomst:
Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)
 + 300.000
Eget pensionsbidrag (5% af 300,000)
 –    15.000
AM Bidrag (8% af 285,000)
 –    22.800
Personalegoder (sundhedsforsikring
 +      2.000
Personlig indkomst
 + 264.200
Personlig indkomst:
Beløb:
Lønindkomst (inkl. fri bil/telefon)
 + 600.000
Eget pensionsbidrag (5% af 600,000)
 –    30.000
AM Bidrag (8% af 570,000)
 –    45.600
Personalegoder (sundhedsforsikring)
 +      2.000
Personlig indkomst
 + 526.400 

Hvis dine indtægter ikke består af lønindkomst men af overførselsindkomster eller pension vil der ikke blive trukket 8% i AM-bidrag. Sundhedsforsikring er medtaget som et eksempel på et personalegode.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst består som udgangspunkt af renteindtægter med fradrag for renteudgifter. Renteindtægter opstår ved indestående i banker og ejerskab af obligationer og forskellige finansielle instrumenter.

Renteudgifter kommer fra lån til banker, realkreditinstitutter og finansieringsinstitutter generelt.

Ved selvangivelsen skal du indtaste de forskellige poster særskilt, og de kategoriseres som henholdsvis kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomst. De vil sædvanligvis være fortrykt i din skat årsopgørelse 2018, hvorefter du ikke behøver at tilføje dem til din selvangivelse.

Nedenfor er vist en tabel med fiktive årlige renteindtægter på 5.000 kroner og årlige renteudgifter på 20.000 kroner.

Kapitalindkomst:
Beløb:
Renteindtægter
 +      5.000
Renteudgifter
 –    20.000
Kapitalindkomst
 –    15.000 

Ligningsmæssige fradrag

Ligningsmæssige fradrag er de fradrag der kan fratrækkes sundhedsbidraget og kommuneskatten. Det vil sige at det er fradrag der ikke kan fratrækkes hverken din bund- eller topskat. Ligningsmæssige fradrag er for eksempel bidrag til a-kasse, fagforening (dog maks fradrag for 6.000 kroner i 2018) og bidrag til efterløn.

Beskæftigelsesfradrag for folk i arbejde bliver beregnet som 9,50% af den AM-bidragspligtige indkomst, men maksimalt 33.300 kroner i fradrag for 2018. Er også et ligningsmæssigt fradrag.

Udgifter der falder under håndværkerfradrag er også ligningsmæssig fradrag. Beløbsgrænsen er for 2018 12.000 kroner pr person for arbejdsløn til energi og klimaforbedringer, og 6.000 kroner pr person til arbejdsløn for serviceydelser som børnepasning, havearbejde eller rengøring.

En mere uddybende beskrivelse af håndværkerfradraget finder du her.

Befordringsfradrag

Har du mere end 12 km til arbejde, og transporten ikke bliver betalt af din arbejdsgiver, har du ret til et befordringsfradrag. 25-120 km i transport pr dag giver 1,94 kroner pr km fra 25 km op til 120 km giver 0,97 pr km i fradrag pr dag,. Dog falder satsen ikke ved 120 km i udkantskommuner, og du kan også få fradrag ved transport over Storebælt og Øresund.

Det vil sige at hvis du har 20 km til arbejde får du 31,04 kroner i fradrag pr arbejdsdag (40-24 x 1,94 kroner). Har du 65 km til arbejde og overstiger dermed de 120 km i transport pr dag får du 195,94 kroner i fradrag pr arbejdsdag (120-24 x 1,94 kroner + 130-120 x 0,97 kroner).

Du kan kun få befordringsfradrag for lønnet arbejde, så du kan ikke få fradrag ved transport til og fra dit studie, og du skal bruge det faktiske antal dage du er taget til og fra din arbejdsplads.

Befordringsfradrag og håndværkerfradrag skal du selv tilføje til din selvangivelse for at de bliver inkluderet i din skat årsopgørelse 2018, hvorimod dit beskæftigelsesfradrag automatisk bliver udregnet på basis af din årsindkomst.

Eksempler på en skatteopgørelse 2018

Nedenfor er vist tabeller for de to fiktive årsindkomster med fiktive årlige bidrag til a-kasse og fagforening på 5.000 kroner og årlige udgifter der falder ind under håndværkerfradraget for 2.000 kroner. Husk at det er to separate pulje på 12.000 kroner til håndværkerløn og 6.000 til serviceydelser. For indkomsten på 300.000 kroner bliver beskæftigelsesfradraget 9,50% af den AM-bidragspligtige indkomst, mens det for indkomsten på 600.000 kroner rammer maks loftet på 33.300 kroner.

Ligningsmæssige fradrag:
Beløb:
Bidrag til a-kasse og fagforening
 –      5.000
Beskæftigelsesfradrag
 –    27.075
Udgifter med håndværkerfradrag
 –      2.000
Ligningsmæssige fradrag
 –    34.075
Ligningsmæssige fradrag:
Beløb:
Bidrag til a-kasse og fagforening
 –      5.000
Beskæftigelsesfradrag
 –    33.300
Udgifter med håndværkerfradrag
 –      2.000
Ligningsmæssige fradrag
 –    40.300 

Skattepligtig indkomst

Den skattepligtige indkomst er personlig indkomst og kapitalindkomst fratrukket ligningsmæssige fradrag. Nedenfor er vist tabeller for indkomster på 300.000 kroner og for 600.000 kroner.

Skattepligtig indkomst:
Beløb:
Personlig indkomst
 + 264.200
Kapitalindkomst
 –    15.000
Ligningsmæssige fradrag
 –    34.075
Skattepligtig indkomst
 + 215.125
Skattepligtig indkomst:
Beløb:
Personlig indkomst
 + 526.400
Kapitalindkomst
 –    15.000
Ligningsmæssige fradrag
 –    40.300
Skattepligtig indkomst
 + 471.100

Aktieindkomst

Skat af aktieudbytte vil som hovedregel bliver tilbageholdt ved udbetalingstidspunktet, og bliver beskattet med 27 % af de første 52.900 kroner og 42% af beløbet der overstiger. Gevinst og tab ved aktier bliver først skattepligtige/fradragsberettigede ved salgstidspunktet, og bliver beskattet sammen med eventuelle aktieudbytter.

Følg aktiekurser

Afhængig af hvor dine aktier er depot registreret, vil de bliver indrapporteret af firmaet bag depotet, ellers er du er selv nødt til at tilføje dem i din selvangivelse for at de kan komme med i din skat årsopgørelse 2018.

Billede af en skatteopgørelse 2018

Beregning af skatteopgørelse 2018

Eksempel ved samme årlige indkomst på 300.000 kroner som før.

Skatteberegning:
Beløb:
AM-bidrag
 +    22.800
Bundskat (11,15% af 264.200)
 +    29.458
Sundhedsbidrag (1% af 215.125)
 +       2.151
Kommuneskat (24,8% af 215.125)
 +    53.351
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)
 +       2.700
Personfradrag bundskat (11,15% af 46.000)
 –       5.129
Personfradrag sundhedsbidrag (1% af 46.000)
 –          460
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 46.000)
 –       11.408
Ejendomsværdiskat
 +    15.000
Beregnet skat
 +    85.664

Så af en årlig indkomst på 300.000 kroner ender man altså med at betale 85.664 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

Eksempel ved samme årlige indkomst på 600.000 kroner som før.

Skat årsopgørelse 2018 inklusiv topskat:

Skatteberegning:
Beløb:
AM-bidrag
 +    45.600
Bundskat (11,15% af 526.400)
 +    58.694
Topskat (15% af 526.400 – 498.900)
 +      4.125
Sundhedsbidrag (1% af 471.100)
 +      4.711
Kommuneskat (24,8% af 474.100)
 +   116.833
Skat af aktieindkomst (27% af 10.000)
 +       2.700
Personfradrag bundskat (11,15% af 46.000)
 –       5.129
Personfradrag sundhedsbidrag (1% af 46.000)
 –          460
Personfradrag kommuneskat (24,8% af 46.000)
 –      11.480
Ejendomsværdiskat
 +    15.000
Beregnet skat
 +  185.065

Så af en årlig indkomst på 600.000 kroner ender man altså med at betale 185.065 kroner i indkomstskat af. Og her er inkluderet 2.700 kroner i aktiebeskatning og 15.000 kroner i ejendomsværdiskat.

Ved skat årsopgørelse 2018, som er beregnet på indberetninger til skat og din selvangivelse, beregnes forskellen mellem forskudsskatten som er blevet betalt igennem året, og den beregnede skat som er den korrekte skat der skal betales for året. AM-bidrag vil allerede være blevet beregnet korrekt da procentsatsen er fast og der ikke er nogen fradrag der gør sig gældende.

Kommuneskatten er anslået til 24,8% da det er tæt på gennemsnittet i Danmark og der er antaget aktieindtægter for 10.000 kroner (aktieindtægter der overstiger 52.900 kroner i 2018 bliver beskattet med 42%), og der er antaget en ejendomsværdibeskatning på 15.000 kroner.

Den marginale beskatningsprocent (skatteprocent af den sidst tjente krone) til stat og kommune bliver her 51,88%. Hermed er de altså lige præcis inden for det skrå skatteloft på 52,02%. Havde procenten oversteget 52,02% var topskatteprocenten blevet nedsat.

Gode råd til din skatteopgørelse 2018

Indtægter er som udgangspunkt skattepligtige, medmindre de er specifikt undtagen beskatning. For eksempel er gevinst ved salg af ejendom du selv har beboet undtaget beskatning.

Udgifter er der som udgangspunkt ikke fradrag for, medmindre disse specifikt er fradragsberettigede i skattelovgivningen.

Undersøg om du har alle dine mulige fradrag med i din selvangivelse.

Kig din skat forskudsopgørelse og skat årsopgørelse 2018 igennem så snart de er tilgængelige på SKATs hjemmeside. Ret din selvangivelse til hvis det er påkrævet.

Undersøg om du kan købe personalegoder via en bruttotrækordning.

Læs også: Privatlån